عمارت جمشیدی
مرمت عمارت جمشیدی شیراز
گزارش تصویری

مرمت عمارت جمشیدی شیراز

عمارت جمشیدی متعلق به خانواده جمشیدی است که حدود ۱۵۰ سال پیش به دست معمار آقای ساختمانی بنا شد؛ پلان و معماری عمارت جمشیدی و شاپوری هر دو یکیست؛ وسعت این عمارت در گذشته بیش از این بود؛ بعدها زمین عمارت میان فرزندان صاحب عمارت تقسیم و تنها این ساختمان از عمارت حفظ شد. به گزارش اول