عمونوروز
ببینید|آواز خوانی حاجی فیروز و عمو نوروز در معالی آباد شیراز

ببینید|آواز خوانی حاجی فیروز و عمو نوروز در معالی آباد شیراز

در این گزارش آواز خوانی حاجی فیروز و عمو نوروز جوان در معالی آباد شیراز را مشاهده می کند. به گزارش اول فارس ، در آستانه سال نو ۱۴۰۲ هجری خورشیدی گروه های متعددی از جوانان که خودشان را به شکل و شمایل مختلف از عمونوروز تا حاجی فیروز در آورده و بساط شعر و