عوارض حمام کردن در شب
به این دلایل هرگز در شب حمام نروید/عوارض حمام رفتن در شب

به این دلایل هرگز در شب حمام نروید/عوارض حمام رفتن در شب

برخی بر این باورند که حمام رفتن در شب عوارض جدی دارد که باید از آن به شدت خودداری کرد.هرچند که برخی افراد بر این باورند باید قبل از خواب دوش گرفت تا با بدنی تمیز وارد رختخواب شد. ما اغلب از والدین یا بستگان نزدیک زمانی که تصمیم به حمام کردن در شب داریم