غارشاهپور
قَلع و قَمعِ و آتش زدن درختان در میراث جهانی غارِ شاهپور کازرون +تصاویر

قَلع و قَمعِ و آتش زدن درختان در میراث جهانی غارِ شاهپور کازرون +تصاویر

شمار فراوانی از درختان بومی در مسیر میراث جهانی غارِ شاهپور کازرون به اَنگیزه های ناروشن از سوی اَفرادی ناشناس به آتش کشیده و قَلع و قَمع و شکسته شده است که اَفزون بر چهرۀ زشت و زننده ای که به نمایش گذاشته شده، چشم اَنداز میراث طبیعی و جهانی شهر بیشاپور – تنگِ چوگان