فامیل
زیباترین نام های دختر و پسری ایرانی که شناسنامه گرفته اند + ۱۰ نام محبوب

زیباترین نام های دختر و پسری ایرانی که شناسنامه گرفته اند + ۱۰ نام محبوب

نورا، ماهلین، فاطمه، هانا و رستا و امیرعلی، آراد، شاهان، علی و آیهان ۵ اسم دخترانه و پسرانه‌ای هستند که در سال ۱۴۰۱ بیشترین فراوانی را در بین متولدین تهرانی داشتند. نام شخصی طبق تعریف نام، واژه یا اصطلاح است که برای هویت بخشی به یک انسان که در فرهنگ‌های مختلف ساختاری متفاوت دارد و در ایران متشکل از نام و نام خانوادگی می‌باشد. در روزهای  گذشته اسامی