فرزند خوانده
هیچ ارثی از شما به این فرزندتان نمی‌رسد

هیچ ارثی از شما به این فرزندتان نمی‌رسد

ارث از جمله مهم‌ترین مباحث حقوقی است که چالش‌های بسیار زیادی پیرامون آن وجود دارد. وقتی فردی فوت می‌کند وراث وی از اموال به جا مانده از او ارث می‌برند.ارث به کلیه اموال، عنوان‌ها، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع