فواید پخت غذا در ظروف مسی
پندارهای درست و نادرست پخت غذا در ظروف مسی
فواید و مضرات پخت غذا در ظروف مسی

پندارهای درست و نادرست پخت غذا در ظروف مسی

وقتی ظرف مسی سفید می شود آلیاژی از قلع و نیکل روی آن را می گیرد و غذا در ظرف مسی سفید شده فقط با آلیاژ قلع و نیکل که غیر قابل تجزیه است پخته می شود، قلع و نیکل که ظرف مسی را محافظت می کند با غذا در تماس است. در ظرف مسی سفید شده غذا مطلقا با مس در تماس نیست