قاطع
قاطعیت در زندگی روزانه چیست؟ فواید و معایب قاطع بودن در برخورد با دیگران

قاطعیت در زندگی روزانه چیست؟ فواید و معایب قاطع بودن در برخورد با دیگران

موقعیتی را تصور کنید که باید نظر یا مخالفت خود را ابراز کنید، با آن موقعیت رو به رو می شوید یا از آن دوری می کنید؟ در آن موقعیت عقیده خود را مودبانه مطرح می‌کنید یا از ابراز عقیده خود صرف‌نظر می‌کنید؟ آیا فکر به ابراز وجود و بیان احساسات و عقاید خود موجب