قرارداد کتبی
قرارداد این گروه از کارگران باید به قرارداد دائم تبدیل شود

قرارداد این گروه از کارگران باید به قرارداد دائم تبدیل شود

برابر ماده ۱۰ قانون کار بهمن ماه امسال تمام کارگرانی که به مدتِ ۴ سال در کاری حضور داشتند، باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود. ایلنا: یک فعال کارگری گفت: بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کاری حضور داشتند، باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود. علی حسین رعیتی