قلدری
ارتباط آزار جنسی و قلدری در مدرسه  | با قلدرهای مدرسه چگونه رفتار کنیم؟

ارتباط آزار جنسی و قلدری در مدرسه | با قلدرهای مدرسه چگونه رفتار کنیم؟

سلامت نیوز:برخی ممکن است قلدری را کنار بگذارند –یا راه دیگری برای تخلیه خشونت خود پیدا کنند-، اما همه این شانس را ندارند. بر‌اساس یافته‌های من قلدری در مدرسه به حرفه فرد راه پیدا کند؛ یعنی فرد قلدر حرفه‌هایی را انتخاب می‌کند که این نوع رفتار‌ها در آن پاسخ می‌گیرند؛ از افسر پلیس شدن گرفته