قیمتکره وارداتی
قیمت عجیب هر قالب کره ۱۰۰گرمی در بازار !

قیمت عجیب هر قالب کره ۱۰۰گرمی در بازار !

ایسنا: عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی با اشاره به اینکه کره از گروه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است و اگر کسی قصد واردات کره داشته باشد باید از ارز نیمایی استفاده کند، گفت: باید در این بخش بر تولیدات داخل تکیه کنیم. براساس مصوبه چربی ستاد تنظیم بازار قیمت