لاغ شهری
جزئیات یک زمین خواری بزرگ در شمال غرب شهر شیراز

جزئیات یک زمین خواری بزرگ در شمال غرب شهر شیراز

باشگاه خبرنگاران جوان: عده ای از افراد سودجو، طی چند سال گذشته بخش قابل توجهی از زمین های ملی منطقه رضوان دوکوهک در شمال غرب شهر شیراز را مورد تعرض و تغییر کاربری قرار داده اند. این افراد با تصرف اراضی ملی اقدام به قواره بندی، تغییر کاربری زمین ها و فروش این راضی کرده اند و آن ها