لسان الغیب
حافظیه انتخاب اول گردشگران جهان/ فال حافظ حال آدمی را خوب می‌کند

حافظیه انتخاب اول گردشگران جهان/ فال حافظ حال آدمی را خوب می‌کند

نامش قاسم و شهرتش حافظ، از پنج سالگی حافظ خوانده و وارث راه نیاکان و پدرش که در حافظیه برای عاشقان خواجه شیراز- غزل‌هایش را سروده؛ دیشب به‌سیل اشک ره خواب می‌زدم - نقشی به‌یاد خط تو بر آب می‌زدم، غزلهای عارفی که آرامگاهش انتخاب اول گردشگران جهان است.