مار زهری
مارگیری بی سابقه آتش نشانی در شهر شیراز/ مارهای سمی و زهری را بشناسید

مارگیری بی سابقه آتش نشانی در شهر شیراز/ مارهای سمی و زهری را بشناسید

به گفته مدیران شهری شیراز در سال جاری ۶۹۰ عملیات مارگیری در شیراز انجام شده است.با گرمای هوا و همچنین افزایش طبیعت گردی در فصل تابستان احتمال رویارویی و همچنین نزدیک شدن حیوانات و خزندگان به محل سکونت انسان افزایش می‌یابد. به گزارش اول فارس ، دهها گونه مار سمی و غیر سمی در طبیعت