مایکل شوماخر
مایکل شوماخر پس از ۶ سال کما به هوش آمد

مایکل شوماخر پس از ۶ سال کما به هوش آمد

در گزارشی ادعا می‌شود که مایکل شوماخر پس از بستری شدن در بیمارستان پاریس برای معالجه توسط سلول های بنیادی روز دوشنبه به هوشیاری رسیده است.  به گزارش اول فارس ، در گزارشی ادعا می‌شود که مایکل شوماخر پس از بستری شدن در بیمارستان پاریس برای معالجه توسط سلول های بنیادی روز دوشنبه به هوشیاری