مثبت گرایی
عالی ترین تکنیک های مثبت اندیشی : از امروز امتحان کنید

عالی ترین تکنیک های مثبت اندیشی : از امروز امتحان کنید

این که مثبت اندیشی بر سلامت جسم و جان شما تاثیر بسیاری می گذارد در حد یک شعار یا جملات حکیمانه در کتابهای موفقیت نیست. مطالعات بسیار زیادی در سراسر جهان انجام شده است که نشان داده با مثبت اندیشی فعالیت مغز و نیز هورمون ها به نحو بهتر و مطلوبتری انجام می گیرد و