مجمع بسیجان استان فارس
اولین نشست مجمع بسیجان فارس در شیراز برگزار شد+تصاویر

اولین نشست مجمع بسیجان فارس در شیراز برگزار شد+تصاویر

رئیس مجمع عالی بسیجان استان فارس با تاکید بر اینکه مهم ترین رویکرد این مجمع، مساله محوری و مطالبه گری است، گفت: این موضوع را در همه حوزه ها با قدرت و با تکیه بر توان تخصصی نخبگانی خود، ادامه می دهد و در کنار مطالبه گری به ارائه راهکارهای عملی نیز توجه ویژه خواهیم