مجمع بین المللی ایثارگران
دفتر مجمع بین المللی ایثارگران استان فارس افتتاح شد

دفتر مجمع بین المللی ایثارگران استان فارس افتتاح شد

به گزارش اول فارس در سفر اسماعیل بیگ محمدی دبیرکل مجمع جهانی ایثارگران دفاع مقدس به استان فارس، دفتر شعبه استان فارس این مجمع افتتاح شد. بر اساس این گزارش ،در مراسمی که به مناسبت هفته ی دفاع مقدس درمحل دفتر استان فارس مجمع بین المللی ایثارگران با حضور جمعی از آزادگان،جانبازارن ، رزمندگان دوران