محصولات ارگانیک
محصولات ارگانیک ، یک دروغ بزرگ؟!

محصولات ارگانیک ، یک دروغ بزرگ؟!

برای تولید محصولات دامی ارگانیک باید ژن و محیط ارگانیک وجود داشته باشد و خوراک ارگانیک به دام داده شود. مگر با این شرایط آب و هوا (آلودگی هوا، محیط زیست و آب) حاکم بر ایران می‌توانیم محصول ارگانیک کشاورزی داشته باشیم تا خوراک ارگانیک شود. این روز‌ها بازار فروش محصولات ارگانیک داغ است و
محصولات تراریخته بلای جان مردم ، دستور کار دولت | در بخش کشاورزی کسی پاسخگو نیست

محصولات تراریخته بلای جان مردم ، دستور کار دولت | در بخش کشاورزی کسی پاسخگو نیست

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در سیاست ابلاغیه کلی اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر تولید محصولات ارگانیک، اما وضعیت ما در توسعه تولید و صادرات این محصولات به سبب نبود سیاست مدون و جای خالی کشاورزی ارگانیک در بودجه سراسری لاک پشتی است. به گزارش اول فارس | کشاورزی ایران : ، علی رغم توسعه کشت