محمد رضایی کوچی
ساخت یک میلیون مسکن در سال قانون شد

ساخت یک میلیون مسکن در سال قانون شد

به گزارش اول فارس، محمد رضایی کوچی با بیان این مطلب که در پی تلاش بیش از یکسال کمیسیون عمران و همکاری نمایندگان مجلس و پیگیری اعضای شورای نگهبان طرح جهش تولید و تامین مسکن در شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید افزود: این طرح با تصویب شورای نگهبان توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی هفته