محمود خرمزی
فرزند بازیکن سابق فجرسپاسی وبرق شیراز به خاک سپرده شد

فرزند بازیکن سابق فجرسپاسی وبرق شیراز به خاک سپرده شد

فرزند بازیکن سابق فجر سپاسی با حضور اهالی فوتبال در بوشهر به خاک سپرده شد. به گزارش اول فارس، چند روز پیش بود که فرزند ۱۷ ساله محمود خرمزی بازیکن سابق فجر شهید سپاسی، برق شیراز و پیکان و همینطور سرمربی ایران جوان ومربی فجر شیراز در یکی دو فصل گذشته بر اثر تصادف به