محور حادثه خیز
۱۰ کیلومتر حادثه خیزی که اورژانس ندارد | از باجگاه تا شیراز

۱۰ کیلومتر حادثه خیزی که اورژانس ندارد | از باجگاه تا شیراز

کیلومتر شماره ۱۰ شیراز داغ بر دل نشاند. در جاده ای که اورژانس نداشت دختری تصادف کرد تا حوادث رانندگی همچنان در راه های پرخطر فارس قربانی بگیرد. خبرگزاری مهر :دوباره جاده های فارس داغ بر دل خانواده ها گذاشت. این بار  محور باجگاه- شیراز قتلگاه شد که طی آن یک  دانشجوی دختر مقطع کارشناسی