مدرسه ابتدایی
عکس دانش آموزان نخستین مدرسه ابتدایی شیراز ۱۱۷ سال پیش

عکس دانش آموزان نخستین مدرسه ابتدایی شیراز ۱۱۷ سال پیش

نخستین مدرسه ابتدایی شیراز به شیوه جدید ۱۹ سال پس از افتتاح نخستین مدرسه جدید کشور در سال ۱۲۸۵ شمسی به نام مسعودیه ، از سوی حاج علی ذوالریاستین در شیراز تأسیس شد .  در سال ۱۳۲۴هجری قمری مطابق با سال اعلام مشروطیت حاج علی آقا ذوالریاستین مدرسه ای چهارکلاسه تأسیس کرد و چون مسعودیه میرزا ظل السلطان