مراکز تست کرونا
لیست مراکز لیست مراکز دولتی پذیرنده و تست افراد سرپایی دارای علایم کووید ۱۹  شیراز

لیست مراکز لیست مراکز دولتی پذیرنده و تست افراد سرپایی دارای علایم کووید ۱۹ شیراز

با توجه به شیوع ویروس کرونا و مراجعه مکرر مردم مبنی بر غربالگری جمعی و تحمیل بار سنگین به آزمایشگاه ها و کادر درمان، غربالگری افراد بی علامت ضرورت نداشته و صرفاً افراد دارای علامت (شامل تب، سرفه، لرز و احساس تنگی نفس) مشمول نمونه برداری می باشند. بدین جهت لیست مراکز دولتی و آزمایشگاه