مرتضی قربانی
تدارک ایران برای یک عملیات گسترده‌ همانند ساسانیان و اشکانیان !

تدارک ایران برای یک عملیات گسترده‌ همانند ساسانیان و اشکانیان !

شکرریز من را به بنی‌صدر معرفی کرد و گفت ایشان مرتضی اصفهانی است که فرمانده محور ایستگاه ۷ و ایستگاه ۱۲ است. بنی‌صدر هم با من احوال‌پرسی کرد. می‌خواست به خطمان بیاید، ولی چون در ۴۰۰ متری دشمن بودیم نیامد. به من گفت: «شما اینجا چه‌کار می‌کنید؟» گفتم: «اینجا خط پدافندی داریم.» به گزارش اول