مزاج شناسی
راهنمای جامع مزاج‌های چهارگانه؛ مزاج شما کدام است؟

راهنمای جامع مزاج‌های چهارگانه؛ مزاج شما کدام است؟

دانش شناخت مزاج، از مباحث مهم و بنیادین در طب سنتی ایرانی و حتی بسیاری از تمدن‌های بشتری است که هنوز بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات بر مبنای آن تشخیص و درمان می‌شوند.  مفهوم مزاج یکی از مفاهیم کلیدی است که از یک سوی در پزشکی و طبیعیات قدیم و از سوی دیگر در مباحث