مسکن ملی شهر صدرا
قابل توجه متقاضیان طرح اقدام مسکن ملی شهر صدرا

قابل توجه متقاضیان طرح اقدام مسکن ملی شهر صدرا

طرح اقدام ملی مسکن وارد مرحله تشکیل پرونده برای متقاضیان شده است.  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شیراز گفت متقاضیان و ثبت نام شدگان  متقاضی مسکن ملی شهر صدرا که پیامک دریافت کرده اند بایستی با در دست داشتن مدارک مستقیما به شرکت عمران شهر جدید صدرا  مراجعه و نسبت به تکمیل مراحل ثبت