مشروبات ایرانی
گردش مالی نجومی خرید و فروش مشروبات الکلی/کاهش سن شروع مصرف الکل/می خواهند حالشان را خوب کنند!

گردش مالی نجومی خرید و فروش مشروبات الکلی/کاهش سن شروع مصرف الکل/می خواهند حالشان را خوب کنند!

خبر تلخ و تکان دهنده مسمومیت بر اثر مشروبات الکلی بیش از یک هفته است که رسانه ای شده است و متاسفانه این اخبار بعد از چندی در هیاهوی اخبار گم می شود. از زمان گرفتن وقت مصاحبه تا انجام آن ۲۰ نفر ۲۰ نفر به تعداد مسمومان حادثه البرز اضافه شده و اکنون آمار