مصالح فروشی
مصالح فروش شیرازی کارش« فروش آرد یارانه ای » بود !

مصالح فروش شیرازی کارش« فروش آرد یارانه ای » بود !

۱۹۵ کیسه آرد نانوایی احتکار شده در انبار یک مصالح فروشی کشف شد. به گزارش اول فارس ، غلامرضا سالاری گفت : گشت مشترک تعزیرات حکومتی تعداد ۱۹۵ کیسه آرد یارانه ای را که در انبار یک واحد صنفی مصالح فروشی احتکار شده بود کشف کرد . مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با اشاره به