معاون استانداری
معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس منصوب شد

معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس منصوب شد

استاندار فارس در حکمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس را منصوب کرد. محمدهادی ایمانیه در حکمی سید مهدی خادمی را با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس را منصوب کرد. در حکم استاندار فارس خطاب به آقای سید مهدی خادمی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب