معاون امور هنری و سینمایی
انتصاب معاون هنری و سینمایی جدید فرهنگ و ارشاد فارس

انتصاب معاون هنری و سینمایی جدید فرهنگ و ارشاد فارس

بهروز مرامی جدیدی به عنوان معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس منصوب شد. به گزارش  اول فارس ، با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مسئولیت معاونت امور هنری و سینمایی استان به یکی از کارکنان با سابقه این حوزه قرار گرفت و بر اساس ابلاغ یاد