معدن وتجارت
یک استان فارسی معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت شد

یک استان فارسی معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت شد

داریوش اسماعیلی به عنوان معاون معدنی وزیر صنعت منصوب شد . به گزارش اول فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت در حکمی، داریوش اسماعیلی را به عنوان معاون معدنی وزارت صنعت منصوب کرد.بر این اساس اسماعیلی جایگزین جعفر سرقینی شد.  سرقینی از ابتدای دولت روحانی به عنوان معاون معدنی وزارت صنعت منصوب شده بود. وی در زمان وزارت جهانگیری در وزارت صنعت نیز معاون معدنی