معین شریفی
افشای هویت بقایای جسد کشف شده در جنگل کردکوی

افشای هویت بقایای جسد کشف شده در جنگل کردکوی

به گزارش گروه حوادث اول فارس، مدیرکل پزشکی قانونی گلستان گفت: با انجام آزمایش DNA مشخص شد که بقایای اسکلتی جسد کشف شده در جنگل کردکوی متعلق به معین شریفی است. حسین زارعی  اظهار کرد: بعد از تحویل بقایای اسکلتی جسد کشف شده در جنگل کردکوی به پزشکی قانونی، معاینه و نمونه‌برداری جهت آزمایش DNA از جسد و خانواده معین