مفهوم ایموجی
۱۲ ایموجی که معنی آن ها را اشتباه فهمیده بودیم!

۱۲ ایموجی که معنی آن ها را اشتباه فهمیده بودیم!

دانستنی ها سرگرمی به گزارش  اول فارس ، هر کسی برداشت متفاوتی از ایموجی ها دارد. ایموجی ها کمک می کنند بدون اینکه لازم باشد حرف زیادی بزنیم، هر احساسی را ابراز کنیم، اما گاهی هم نمی توانیم از حرف یا احساس اصلی کسی که از آن ها استفاده کرده سر در بیاوریم. تنها نکته