منطقه 10
معابر منطقه ۱۰ شهرداری شیراز در اشغال پرچم های تبلیغاتی بادبانی (+تصاویر)

معابر منطقه ۱۰ شهرداری شیراز در اشغال پرچم های تبلیغاتی بادبانی (+تصاویر)

گسترش استفاده از پرچ های بادبانی تبلیغاتی در ماه های اخیر بشدت در شیراز در حال گسترش است. بنظر می رسد ادامه این وضعیت با سهل انگاری و تساهل و تسامح مامورین سد معبر بزودی یکی از مشکلات بزرگ در منظر شهری ، تصرف و تصاحب خیابان ها و ایجاد فضاهای خصوی  برای برخی صاحبان