مهرت زندگی
خطری به نام نازپروردگی فرزندان | ترس از نسلی ضعیف

خطری به نام نازپروردگی فرزندان | ترس از نسلی ضعیف

بعد از سال‌ها خدا یک دختر به او داده بود که تمام زندگی‌اش در همین یک دختر خلاصه می‌شد. مشکل این بود که مادر از این‌که دوستان دخترش با برخی حرف‌ها و رفتار‌ها موجبات ناراحتی دخترش را فراهم آورده بودند، عصبانی شده بود و به شکل پنهان از دختر، کاری کرده بود که رابطه دخترش