موتورسکیلت
شرط جدید برای شماره گذاری و صدور پلاک موتور سیکلت های صفر

شرط جدید برای شماره گذاری و صدور پلاک موتور سیکلت های صفر

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی  گفت: شماره گذاری و صدور پلاک موتور سیکلت های صفر کیلومتر منوط به صدور بیمه نامه مشخص ثالث شد. آقای مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی  گفت: شماره گذاری و صدور پلاک موتور سیکلت های صفر کیلومتر منوط به صدور بیمه نامه مشخص ثالث شد. او ادامه داد: این