موسسه اعتباری
پاسخ به ۸ سوال درباره موسسه اعتباری نور که در بانک ملی ادغام شد

پاسخ به ۸ سوال درباره موسسه اعتباری نور که در بانک ملی ادغام شد

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه شعب موسسه اعتباری نور با بانک ملی ایران ادغام شده است گفت: سپرده گذاران این موسسه می توانند از روز شنبه ۱۱ اذر با مراجعه به شعب سابق موسسه نور (در مدیریت بانک ملی) از تمامی خدمات بانکی بهره مند شوند. صداوسیما :  محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی با