مکان یاب اورژانس
سرویس مکان‌یاب اورژانس کشور فعال شد

سرویس مکان‌یاب اورژانس کشور فعال شد

سرویس مکان‌یاب اورژانس فعال شده و زمان رسیدن بر سر بالین بیمار را حدود سه دقیقه کاهش داده و باعث سرعت عمل می‌شود. به گزارش اول فارس ، سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: سرویس مکان یاب اورژانس فعال شده و زمان رسیدن بر سر بالین بیمار را حدود سه دقیقه کاهش داده و باعث سرعت