میزان شهریه ، هزینه خدمات آموزشی وحق بیمه دانشـجوی دوره کارشناسی ارشدناپیوسته
نتایج پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتایج پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

راهنما پذیرفته شدگان ممتاز رتبه اول کارشناسی شرکت کننده درانتخاب رشته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی و پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) گروه غیر پزشکی منتشر شد. به گزارش اول فارس ، متقاضیانی که در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ پذیرفته شده‌اند، می‌توانند بـا مراجعــه بــه ســایت مرکــز ســنجش