نام باستانی
نام باستانی برخی شهرهای کنونی ایران

نام باستانی برخی شهرهای کنونی ایران

نام باستانی برخی شهرهای ایران در دوره ماد که از نوشته های آشوری استخراج شده اند. به گزارش اول فارس ، در زمان تشکیل حکومت ماد، هیچ پادشاهی بزرگی در فلات ایران مستقر نشده بود. آنها در ابتدا با حکومتهای محلی همسایه بودند. ماناییها یکی از حکومتهایی بودند که در جنوب و غرب دریاچه ارومیه