نان در شیراز
در استان فارس : خرید نان توسط افغانی ها بسیار زیاد است/کیفیت نان مطلوب نیست/کشاورزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان طلبکارند

در استان فارس : خرید نان توسط افغانی ها بسیار زیاد است/کیفیت نان مطلوب نیست/کشاورزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان طلبکارند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی فارس ۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان استان فارس باقی مانده است که این براساس قیمت پایه سال گذشته یعنی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده و منتظر تصویب نرخ نهایی برای مشخص شدن این مطالبات هستیم. به گزارش اول فارس ، جمالی از افزایش میزان تولید گندم