نظام صنفی کشاورزی ایران
زور کشاورزان به دولت نمی رسد / نمایندگان در خواب هستند / از صداقت و سادگی کشاورزان سوء استفاده شد

زور کشاورزان به دولت نمی رسد / نمایندگان در خواب هستند / از صداقت و سادگی کشاورزان سوء استفاده شد

 رییس نظام صنفی کشاورزی ایران در واکنش به قیمت اعلام شده خرید محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید گفت: زور کشاورزان به دولت نمی رسد.محمدشفیع ملک زاده گفت: دولت با اعلام قیمت ۲۵ قلم محصول کشاورزی نشان داد نه تنها به کشاورزان توجهی ندارد بلکه دغدغه ای هم برای آینده کشور ندارد. به گزارش اول