نظام مهندسی کشاورزی فارس
اعضای ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس انتخاب شدند+اسامی

اعضای ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس انتخاب شدند+اسامی

اعضای ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با برگزاری انتخابات مشخص شدند. به گزارش اول فارس ، رییس کمیته اجرایی انتخابات ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در این زمینه گفت: هفت عضو ائتلاف همدلی و تحول، کاندیدای این دوره از انتخابات نظام مهندسی کشاورزی
« محمد هادی عمادی » کاندیدای ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی فارس شد

« محمد هادی عمادی » کاندیدای ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی فارس شد

محمد هادی عمادی  کاندیدای ششمین دوره انتخاب شورای نظام مهندسی کشاورزی استان فارس شد. به گزارش اول فارس ، محمد هادی عمادی با کد نظام مهندسی : ۱۴۰۹۰۱۰۲۴۱ دواطلب عضویت در ششمین دوره انتخاب شورای نظام مهندسی کشاورزی استان فارس شد. اول فارس ، محمد هادی عمادی با کد نظام مهندسی : ۱۴۰۹۰۱۰۲۴۱ دواطلب عضویت