نظام مهندسی کشاورزی
« محمد هادی عمادی » کاندیدای ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی فارس شد

« محمد هادی عمادی » کاندیدای ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی فارس شد

محمد هادی عمادی  کاندیدای ششمین دوره انتخاب شورای نظام مهندسی کشاورزی استان فارس شد. به گزارش اول فارس ، محمد هادی عمادی با کد نظام مهندسی : ۱۴۰۹۰۱۰۲۴۱ دواطلب عضویت در ششمین دوره انتخاب شورای نظام مهندسی کشاورزی استان فارس شد. اول فارس ، محمد هادی عمادی با کد نظام مهندسی : ۱۴۰۹۰۱۰۲۴۱ دواطلب عضویت