هالک
مارتین فورد فرار کرد یا هالک ایرانی خالی بندی ؟

مارتین فورد فرار کرد یا هالک ایرانی خالی بندی ؟

سجاد غریبی بعد از کنسل شدن مبارزه با مارتین فورد گفت: مارتین فورد از من ترسیده است! مسابقه سجاد غریبی و مارتین فورد لغو شده است و غریبی به رجزخوانی درباره مسابقه و آمادگی خودش پرداخته است. سجاد غریبی که به هالک فتوشاپی معروف شده است در جدیدترین فیلمی که از خودش منتشر کرده دوباره