هدیۀ بستۀ اینترنت داخلی
هدایای ویژۀ ایرانسل و همراه اول برای روز مادر و روز پدر +نحوه فعالسازی

هدایای ویژۀ ایرانسل و همراه اول برای روز مادر و روز پدر +نحوه فعالسازی

ایرانسل و همراه اول ، هدایای ویژۀ خود به مناسبت «روز مادر» و «روز پدر» را اعلام کردند. این هدایا شامل بستۀ اینترنت هدیه و بستۀ مکالمۀ هدیۀ او… است. ایرانسل، هدایای ویژۀ خود به مناسبت «روز مادر» و «روز پدر» را اعلام کرد. این هدایا شامل بستۀ اینترنت هدیه و بستۀ مکالمۀ هدیۀ ایرانسلی