هزینه ماهانه زندگی
هزینه ماهانه زندگی کارگران ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد
در چهارمین نشست کمیته دستمزد، نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت

هزینه ماهانه زندگی کارگران ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد

اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از بحث و بررسی در خصوص سبد معیشت کارگران، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.