هفته روستا - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • هفته عشایر و روستا را گرامی میداریم

     در ایام هفته عشایر و روستا دو نهاد پایه ای و بنیادی ساختار خانواده هستیم و ضروریست که اهمیت نهاد خانواده را بازنگری کنیم ، خانواده در عین کوچکترین نهاد اجتماعی ، ولی از اساسی ترین ،پایاترین و جاودانه ترین نهاد اجتماعی در سراسر حیات بشری بر خور دارست ، سلامت جامعه بطور مستقیم به […]