همایش دکتر محمد رضا کشکولی
همایش بزرگ حامیان محمدرضا محمدی کشکولی در زرقان/۲۷ بهمن ساعت ۱۶-۱۸

همایش بزرگ حامیان محمدرضا محمدی کشکولی در زرقان/۲۷ بهمن ساعت ۱۶-۱۸

همایش بزرگ حامیان دکتر محمد رضا محمدی کشکولی  کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در زرقان روز یک شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶-۱۸ د رمحل تالار برزگ حافظ شهر زرقان برگزار می گردد.